Nätverket Byggdoktorerna - Sveriges främsta sakkunniga på fukt och fuktproblem


Byggdoktorerna

En fukt- och inomhusmiljöutredning kan ha olika syften. Det kan vara att åtgärda en redan befintlig skada och det kan vara att preventivt hindra att en skada uppkommer.

Korrekta fukt- och inomhusmiljöutredningar är nödvändiga för att människor skall kunna fortsätta (åter få) bo i sina bostäder eller arbeta på sina arbetsplatser.

Benämningen fukt- och inomhusmiljöutredare används ibland allmänt, men det saknas en vedertagen och accepterad definition av vilken kompetens denna benämning står för.

För att genomföra en fukt- och inomhusmiljöutredning på ett sakkunnigt sätt krävs grundutbildning, praktisk erfarenhet och speciella kunskaper om skadeutredning.

Byggdoktorerna är, sedan 1986, ett nätverk av sakkunniga skadutredare med mycket hög kvalitet inom främst fukttekniska utredningar. Byggdoktorn är ett skyddat namn. Idag finns det över 130 byggdoktorer.  

Många Byggdoktorerna arbetar med privatpersoner som uppdragsgivare, medan en del endast arbetar med företag (såsom entreprenörer, förvaltare, fastighetsägare, advokater) som uppdragsgivare.

Kravet för att få kalla sig Byggdoktor är dels att få godkänt på en tentamen, efter särskild kurs, och dels att delta i s.k. erfarenhetsmöten. En förutsättning för att klara dessa krav är att man redan har arbetat ett antal år inom ämnesområdet och har en relativt omfattande erfarenhet. Bilden är tagen på erfarenhetsträffen 2013.

Utbildningen syftar till att säkerställa kompetensen för korrekta fukt- och inomhusmiljöutredningar. En korrekt sådan skall tydligt visa uppdragets omfattning, utförda undersökningar, ställda hypoteser och bevisade slutsatser. Även avgränsningar mot icke undersökta ting och icke utförda analyser skall göras.

Administration av kurser, erfarenhetsmöten mm sköts av föreningens sekreterare. Kontakta denne, på info@byggdoktor.com, om du vill veta mer eller anmäla dig som intresserad av att delta i en framtida kurs.

Byggdoktorerna stödjer FuktCentrum i arbetet att förebygga fuktproblem och skapa hälsosamma innemiljöer.